SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 41-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 75-SL ngày 29 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu sắc lệnh ngày 7 tháng 6 năm 1946 cử ông Đỗ Trọng Kim giức chức Đổng lý Văn phòng Bộ Tài chính;

Chiểu sắc lệnh số 142-SL ngày 2 tháng 3 năm 1948 cử ông Đỗ Văn Thảo giữ chức Đổng lý sự vụ Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử các ông:

Nguyễn Lẫm giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Tài chính,

Đỗ Trọng Kim giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Tài chính,

Đỗ Văn Thảo giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Tài chính.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)