SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 42/SL NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 92-SL ngày 22-5-1950 ấn định lương và phụ cấp các cấp điều khiển văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập tại Thủ tướng Phủ một Nha Liên lạc có nhiệm vụ nghiên cứu và đặt các đường giao thông trong nước để đảm bảo việc chuyển vận các công văn và tài liệu.

Điều 2

Nha Liên lạc do một Giám đốc, và một Phó Giám đốc nếu cần, điều khiển.

Điều 3

Một nghị định của Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định tổ chức Nha Liên lạc.

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)