SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 43-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 83-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh số 21-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến nay bãi bỏ và thay bằng Điều 2 mới sau đây:

"Điều 2 mới: Huân chương Kháng chiến có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhì và hạng ba do nghị định của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng".

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ và Viện Huân chương chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)