SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 44-SL NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25.1.1948 tổ chức các Liên khu 1, 10, 3, 4,

Chiểu Sắc lệnh số 254/SL ngày 19.11.1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến,

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay chỉ định Ông Lê Viết Lượng làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4 thay cụ Võ Liêm Sơn từ trần.

Điều 2

Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)