SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 46-SL NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 quy định tổ chức cá Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1 : Nay cử :

Ông Đoàn Trọng Truyến giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Kinh tế.

Bùi Thanh Vân và Vũ Tiến Liễu giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Kinh tế.

Điều 2 : Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)