SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 47-SL NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 126 - SL ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay hợp nhất hai xã Phong Hai và Phong Khanh thuộc huyện Phong Điền với hai thôn Phú An và Phú Lễ (huyện Quảng Điền) thành một xã lấy tên là xã Phong Chương thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Điều 2

Các Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc Phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)