SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 51 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 35-SL ngày 15-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Nguyễn Thương, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Bộ tổng tư lệnh giữ chức Đổng lý quân vụ Bộ Quốc phòng.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)