SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 52-SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tư lệnh,

Chiểu Sắc lệnh số 35 ngày 25-3-1946 cử ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Chủ nhiệm Bộ Quốc phòng,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Đổng lý Sự vụ Bộ Quốc phòng.

Điều 2

Sắc lệnh số 35 ngày 25-3-1946 nay bãi bỏ.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)