SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 55-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 68-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 quy định việc bảo vệ công tác thuỷ nông;

Chiểu đề nghị của Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Những phạm pháp nói ở Điều 7 sắc lệnh số 68-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 sẽ giao cho Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh giải quyết trước bằng lối điều đình.

Uỷ ban kháng chiến hành chính sẽ truy tố bị can trước toà án trong những trường hợp sau đây :

1- Bị can không nhận điều đình,

2- Điều đình không xong,

3- Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh xét cần phải truy tố.

Điều 2: Trong trường hợp điều đình, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh sẽ bắt bị can phải nộp những số tiền sau đây :

1- Một số tiền bồi thường những thiệt hại gây ra cho Chính phủ và nhân dân ấn định ở Điều 8 sắc lệnh số 68-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949;

2- Một số tiền phạt bằng số tiền bồi thường nói trên. Nếu số tiền bồi thường không đến 100đ thì số tiền phạt sẽ là 100đ.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Canh nông và Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)