SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 57-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét nhu cầu hiện tại;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt tại Bộ Giao thông Công chính một Nha Vận tải.

Điều 2: Nha Vận tải do một Giám đốc và một Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 3: Cách tổ chức Nha Vận tải sẽ do một nghị định Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều 4: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)