SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 59-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 58-SL ngày 14 tháng 4 năm 1950 đặt một Kiến trúc Vụ thuộc Bộ Giao thông Công chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giao thông công chính;

Hội đồng Chính phủ thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay cử :

Ông Nguyễn Văn Ninh, Kiến trúc sư, giữ chức Giám đốc,

Nguyễn Cao Luyện, Kiến trúc sư, giữ chức Phó Giám đốc,

Kiến trúc Vụ.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)