SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 60 NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 26.3.46 và 35-Sl ngày 19.3.47.tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 19-SL ngày 16.2.47 tổ chức Toà án binh khu;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội Đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH

Điều thứ 1

Điều thứ 2 Sắc lệnh số 19-SL ngày 16.2.1947 nay sửa đổi như sau "Về phương diện quản trị, Toà án binh khu thuộc quyền Phủ quân sự".

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)