SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 62-SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định và tổ chức quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng ;

Chiểu Sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức cá Liên khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay uỷ ông Nguyễn Chánh làm Chính uỷ Liên khu 5 kể từ ngày 11 tháng 3 năm 1950 thay ông Trần Lương điều động sang công tác khác.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)