SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 65 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 ấn định quy tắc tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 75-SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết định của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Như Hoài Cận, Tham sự bậc 16 Bộ Tài chính, giữ chức Phó Đổng lý Sự vụ Bộ Tài chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)