SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ SỐ 65B/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 83 ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Xét cần tưởng lễ những người lao động trí óc và chân tay có công với cuộc kháng chiến kiến quốc;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt ra "Huân chương Lao động" để tặng thưởng những người có thành tích đặc biệt trong mọi hoạt động bằng trí óc hay chân tay.

Điều 2 : Huân chương lao động có ba hạng :

- Hạng nhất,

- Hạng nhì,

- Hạng ba,

Huân chương Lao động hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba do nghị định Thủ tướng Chính phủ tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Điều 3 : Các chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 4 : Phó Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)