SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 66 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 5-5-1946 quy định việc tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 75 ngày 28-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Ngô Văn Ngộ, kiêm Sự Hành chính giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)