SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 73/SL NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và số 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 121-SL ngày 20 tháng 10 năm 1949 và số 140-SL ngày 21 tháng 12 năm 1949 sửa đổi 2 sắc lệnh trên;

Chiểu Sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 thành lập các Liên khu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay thành lập tại Liên khu 4 một Bộ Tư lệnh bộ đội địa phương Liên khu.

Điều 2: Bộ Tư lệnh Bộ đội địa phương Liên khu 4 có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, xây dựng các lực lượng võ trang: Quân đội quốc gia còn lại ở phân khu Bắc, Bộ đội địa phương và Dân quân du kích toàn Liên khu;

- Phát triển nhân dân chiến tranh, gây cơ sở địch hậu;

- Chuẩn bị chiến trường trong Liên khu;

- Phối hợp tác chiến với quân chủ lực;

- Tuyển mộ tân binh;

- Huấn luyện hậu bị quân;

- Giúp việc chuyển vận tiếp tế cho các đơn vị chủ lực hoạt động trong Liên khu.

Điều 3: Tổ chức Bộ Tư lệnh Bộ đội địa phương Liên khu 4 sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng ấn định.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Viết Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)