SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 80 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 37-SL ngày 11-5-1949 tổ chức Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định ông Dương Nga làm uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến hành chính thành phố Hà Nội.

Điều 2

Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)