SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 82-SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 105-SL ngày 9 tháng 9 năm 1949 ấn định phí cấp của vị trong Chính phủ;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Sắc lệnh số 105-SL ngày 9-9-1949 nói trên này bãi bỏ.

Điều 2: Phí cấp hàng tháng của các vị trong Chính phủ ấn định như sau:

- Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: một số phí cấp tính bằng 150 kg gạo;

- Thủ tướng Chính phủ: một số phí cấp tính bằng 120 kg gạo;

- Phó Thủ tướng: một số phí cấp tính bằng 110 kg gạo;

- Bộ trưởng: một số phí cấp tính bằng 100 kg gạo;

- Thứ trưởng: một số phí cấp tính bằng 95 kg gạo.

Điều 3: Những vị có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình hàng tháng như sau:

- Vợ: một số phụ cấp tính bằng giá 30 kg gạo;

- Mỗi con: một số phụ cấp tính bằng giá 20 kg gạo.

Điều 4: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1950.

Điều 5: Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)