SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SỐ 84 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 50/SL ngày 18/6/1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22/3/1946 và số 71 ngày 22/5/46 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 120/SL ngày 15/1/1948 tổ chức các Liên Khu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Đại tá Hoàng Minh Thảo, Phó Tư lệnh Liên Khu 3 giữ chức Tư lệnh Liên khu 4 thay Thiếu tướng Nguyễn Sơn cũ giữ chức vụ khác.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)