SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 85 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 23-11-46 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính.

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và Thông lệnh Liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 thi hành Sắc lệnh ấy.

Chiểu Sắc lệnh số 235-SL ngày 25-7-47 tổ chức khu 14.

Chiểu Sắc lệnh số ngày về cánh bổ nhiệm các nhân viên trong Uỷ ban Kháng chiến Khu.

Chiểu Sắc lệnh số ngày cử ông Đinh Công Phủ làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Khu 14.

Chiểu kết quả cuộc bầu Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14 ngày

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Duyệt y kết quả cuộc bầu Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14 ngày 15 tháng 10 - 1947.

Điều 2

Chính thức công nhận ông Định Công Phủ làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14.

Điều 3

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)