SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 86-SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 14 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Ngoại giao;

Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

- Ông Phan Hiền giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Ngoại giao;

- Ông Lê Hữu Tân giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Ngoại giao;

- Ông Lê Kim Chung giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Ngoại giao.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)