SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 86 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46 tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-49 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Nguyễn Tấn giữ chức Phó Đổng lý Quân Vụ Bộ Quốc phòng.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)