CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 9/NV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 9 NV ngày 18 tháng 1 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1933 ấn định những cách tổ chức chung cho các hội ở Đông Dương;

Chiểu chi quyết nghị nguyên Thống sứ Bắc Kỳ ngày 15 tháng 10 năm 1946 cho phép hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng" (Ligue pour la protection de la Femme et de l—Enfant annamites) thành lập;

Chiểu chi những điều lệ của hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng",

Xét rằng hội đó không còn hoạt động nữa;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

Điều thứ nhất: Hội "Bảo trợ Phụ nữ và Nhi đồng" (Ligue pour la protection de la Femme et de l—enfant annamites) thành lập do Quyết định ngày 15 tháng 10 năm 1940 của nguyên Thống sứ Bắc kỳ, bị giải tán kể từ ngày ký Sắc lệnh này.

Điều thứ hai: Những tài sản của Hội này đều bị tịch thu và giao cho Bộ Cứu tế quản trị.

Điều thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Cứu tế thi hành Sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?