SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 91-SL NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 3-5-1946 tổ chức chung các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu Sắc lệnh số 104 ngày 11-6-1946 cử ông Nguyễn ứng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Ông Vũ Thế Lĩnh, được cử làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Công chính, thay ông Nguyễn ứng được cử giữ chức vụ khác.

Điều 2- Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)