SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 93 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 1-sl ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/ct ngày 28-12-46 thi hành Sắc lệnh ấy;

Chiểu Sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 28-12-46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-47 và Sắc lệnh số 38/sl ngày 28/3/47 sửa đổi Sắc lệnh 1-SL ngày 18-12-46;

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 3-9-47 về thành phần các Uỷ ban Kháng chiến Khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cử các ông sau đây làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong Uỷ ban Kháng chiến Khu 1:

Ông Nguyễn Duy thân, Uỷ viên Hành chính.

Đinh Đức Thiên, Uỷ viên nhân dân

Bùi Bao Văn, Uỷ viên nhân dân

Nguyễn Hữu Tạo, Uỷ viên nhân dân.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)