SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 93/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ban hành lệnh tổng động viên;

Chiểu nhu cầu kháng chiến hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Kể từ ngày ký sắc lệnh này cho đến khi kháng chiến thành công, tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt nam nữ, từ 16 tuổi đến 55 tuổi, đều có nghĩa vụ kháng chiến, tức là phải tham gia làm các công cụ do nhu cầu kháng chiến trực tiếp hay gián tiếp đặt ra.

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quy định những công vụ thuộc phạm vi nghĩa vụ kháng chiến.

Điều 2: Được miễn nghĩa vụ kháng chiến:

- Người bị cố tật không thể làm lụng được,

- Thương binh,

- Bố mẹ và vợ những người đã hy sinh cho Tổ quốc tại Mặt trận hay vì tai nạn lao động trong khi làm việc kháng chiến.

Điều 3: Được coi là đương làm nghĩa vụ kháng chiến trong công việc thường xuyên:

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp,

- Công chức và công nhân làm việc trong các cơ quan Chính phủ,

- Công nhân làm việc tại các xí nghiệp quốc gia hay xí nghiệp tư nhân làm việc cho quốc phòng,

- Chủ nhiệm hay bí thư các cấp của các đoàn thể nhân dân thường xuyên làm công việc đoàn thể.

Điều 4: Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Hội đồng Chính phủ thông qua, sẽ quy định những trường hợp được hoãn làm nghĩa vụ kháng chiến.

Điều 5: Những cấp kháng chiến hành chính và chỉ huy quân sự kể dưới đây có quyền ra mệnh lệnh gọi đi làm nghĩa vụ kháng chiến:

- Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu,

- Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh,

- Các cấp chỉ huy quân sự từ Tiểu đoàn trưởng trở lên.

Điều 6: Những người không tuân lệnh làm nghĩa vụ kháng chiến sẽ bị truy tố trước toà án và bị phạt tù từ một tháng đến sáu tháng.

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ ấn định chi tiết thi hành điều này.

Điều 7: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)