SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 96/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 8 năm 1949 ban hành Bộ Luật thuế trực thu;

Chiểu Sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 sửa đổi điều 6 chương thuế điền thổ Bộ Luật thuế trực thu ấn định các hạng ruộng;

Chiểu Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 ấn định việc thu thuế điền thổ năm 1950 bằng thóc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 ấn định thu thuế điền thổ năm 1950 bằng thóc nay huỷ bỏ và thay bằng điều 2 mới sau đây:

"Điều 2 mới: Thuế điền thổ sẽ thu theo thuế biểu luỹ tiến ấn định sau đây, căn cứ vào tổng số hoa lợi ước lượng ruộng đất có thể đem lại đồng niên cho người có quyền sổ hữu:

Tổng số hoa lợi ước lượng có thể thu được Thuế hàng năm suất

Phân hoa lợi từ 500 kg thóc trở xuống 5%

Phân hoa lợi từ 501 kg thóc đến 1.000 kg thóc 6%

Phân hoa lợi từ 1.001 kg thóc đến 3.000 kg thóc 7%

Phân hoa lợi từ 3.001 kg thóc đến 5.000 kg thóc 8%

Phân hoa lợi từ 5.001 kg thóc đến 10.000 kg thóc 9%

Phân hoa lợi từ 10.001 kg thóc đến 15.000 kg thóc 10%

Phân hoa lợi từ 15.001 kg thóc đến 30.000 kg thóc 12%

Phân hoa lợi từ 30.001 kg thóc đến 60.000 kg thóc 14%

Phân hoa lợi từ 60.001 kg thóc đến 100.000 kg thóc 16%

Phân hoa lợi từ 100.001 kg thóc đến 200.000 kg thóc 18%

Phân hoa lợi từ 200.001 kg thóc đến 500.000 kg thóc 20%

Phân hoa lợi từ 500.000 kg thóc 22%

Tổng số hoa lợi ước lượng nói trên tinh theo năng suất tối thiểu các hạng ruộng ấn định trong Sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 và năng suất tối thiểu ruộng hạng tư là 500 kg thóc.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)