SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 98/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 81-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 quy định chế độ lương cho công chức;

Chiểu nhu cầu hiện tại;

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Lao động;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Thang lương của công nhân làm việc trong các cơ quan Chính phủ này chia làm 18 bậc.

Điều 2: Các bậc lương nói trên là những bậc từ 1 đến 18 ghi trong thang lương công chức do Sắc lệnh số 81-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 kể trên ấn định.

Điều 3: Những thợ chuyên nghiệp được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình tính theo định xuất của chế độ công chức.

Điều 4: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1950.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)