SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 141-SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949

CHỦTỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 75- SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay bãi bỏ Nha Hưu bổng.

Điều 2

Các vấn đề về hưu bổng sẽ do Vănphòng Bộ Tài chính phụ trách.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắclệnh thi hành.