SẮCLỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 124-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33-SL ngày 25 tháng 4 năm 1949 sát nhập NhaThống kê Bộ Kinh tế vào Chủ tịch Phủ;

Chiểu Sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 4 năm 1949 bổ nhiệm ôngNguyễn Thiên Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê Chủ tịch Phủ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 33-SL ngày 25 tháng 4 năm1950, và Sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 4 năm 1949.

Điều 2: Một tổ chức tạm thời để theo dõi công việc thống kêsẽ do nghị định Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 3: Ông Thủ tướng Chính phủ chiếu sắc lệnh thi hành.