SắC LệNH

SẮCLỆNH

SỐ 67-SL NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1958

CHỦTỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số71-SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức BộQuốc phòng - Tổng tư lệnh;

Căn cứ sắc lệnh số 017-SL ngày 3 tháng 6 năm 1957 thành lập cácQuân khu;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh,

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Bộ nhiệm ông Chu Huy Mân, nguyên Chính uỷ Quân khu 4,giữ chức Chính uỷ Quân khu Tây Bắc.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh chịu tráchnhiệm thi hành sắc lệnh này.