SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 047-SLNGÀY 16 THÁNG 10NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 046-SL ngày 16 tháng 10 năm 1957 thành lậpTổng cục Cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm ông Nguyễn QuangVịnh, nguyên Chính uỷ Phân liên khu miền Đông Nam Bộ, giữ chức Phó chủ nhiệmTổng cục Cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng -Tổng tư lệnh chịu trách nhiện thi hành sắc lệnh này.