SắC LệNH

SẮCLỆNH

018-SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1957

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 33/SL ngày 22 tháng 4 năm 1946 và sắc lênh số 71/SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức BộQuốc phòng - Bộ tư lệnh,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Bổ nhiệm thiếu tướng Chu Văn Tấngiữ chức Chính uỷ Quân khu Việt Bắc.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiếusắc lệnh sắc lệnh thi hành.