SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 17 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chínhphủ lập Bộ Canh nông;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cải tổ Sở Khẩn hoang di dântrong Nha Nông chính thành Nhà Khẩn hoang di dân trong Bộ Canh nông.

Điều thứ 2

Sự tổ chức Nha Khẩn hoang di dânsẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Canh nông ấn định.

Điều thứ 3

Nha Khẩn hoang di dân do một Giámđốc điều khiển. Giám đốc có ban Phó Giám đốc giúp việc.

Điều thứ 4

Giám đốc và Phó Giám đốc do Sắclệnh Chủ tịch Chính phủ bổ nhiệm.

Điều thứ 5

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộtrưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.