SẮCLỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 050-SL NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chínhquyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định:

- Ông Hoàng Bắc Dũng làm Trưởngban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Nguyễn Thương làm Phótrưởng ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Lục Vĩnh Tường làm Phótrưởng ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Dương Đại Lâm làm Uỷ viênBan Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Vương Quỳnh Sơn làm Uỷ viênBan Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịutrách nhiệm thi hành sắc lệnh này.