SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 038-SL NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 037- SL ngày 26 tháng 7 năm 1957 sát nhập BanQuan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành một cơ quan lấy tên là Ban Thống nhất;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định vào Ban Thống nhấtcác ông:

- Ông Phạm Hùng, Trưởng ban,

- Ông Nguyễn Văn Trí, Phó trưởngban,

- Ông Ngô Đức Đệ, Phó trưởng ban.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu tráchnhiệm thi hành sắc lệnh này.