SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 041-SLNGÀY 30 THÁNG8 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chínhquyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định ông Trần Cung làmPhó Chủ tịch Uỷ ban hành chính khu Tả Ngạn.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu tráchnhiệm thi hành sắc lệnh này.