SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 040-SLNGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chínhquyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Nguyễn Văn Lộc được từ chứcChủ tịch Uỷ ban hành chính Liên khu 3 để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Nay chỉ định:

- Ông Lê Hoàng làm quyền Chủ tịchUBHC Liên khu 3;

- Ông Lê Hoà làm Uỷ viên UBHCLiên khu 3;

- Ông Phạm Văn Hồng làm Uỷ viênUBHC Liên khu 3.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu tráchnhiệm thi hành sắc lệnh này.