SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 19-SL NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦTỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HỒ CHÍ MINH

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 69-SL ngày 12 tháng 12 năm 1945 sát nhập cơquan Lâm chính vào Bộ Canh nông;

Chiểu đơn xin từ chức của ông Nguyên Năng Đắc, Tổng Giám đốc NhaLâm chính;

Chiểu đề nghị của ông Thứ trưởng Bộ Canh nông,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cho phép ông Nguyên Năng Đắc được từ chức TổngGiám đốc Nha Lâm chính thuộc Bộ Canh nông.

Điều 2: Cử ông Đồng Sỹ Hiền giữ chức Tổng Giám đốc Nha Lâmchính thay ông Nguyễn Năng Đắc.

Điều 3:Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.