SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 49-SL NGÀY 12 THÁNG 11NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦCỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chứcChính quyền nhân dân địa phương;

Căn cứ sắc lệnh số 256 - SL ngày 11 tháng 12 năm 1956 chỉ địnhông Chu Văn Đỗ làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 3;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Chu Văn Đỗ được từ chức Uỷviên Uỷ Ban hành chính Liên khu 3 để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịutrách nhiệm thi hành sắc lệnh này.