SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 105NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chínhphủ thành lập Bộ Canh nông,

Chiểu Sắc lệnh số 18/SL ngày 16-12-47 tổ chức Nha Khẩn hoang didân,

Chiểu theo lời đề nghị của ông Thứ trưởng Bộ Canh nông,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử ông Lê Đình Chung, kỹ sưNông học giữ chức Phó Giám đốc Nha Khẩn Hoang Di dân.

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộtrưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.