SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 216-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Theo đề nghị của các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng;

- Xét cần tưởng lệ những người có công với công cuộc kháng chiến;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt ra "Huân chươngkháng chiến" để thưởng những người Việt Nam bất cứ là nhân viên giúp việctrong các cơ quan Chính phủ hay là dân chúng hoặc những đoàn thể có công vớiQuân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.

Điều thứ 2

Huân chương kháng chiến có bahạng:

Hạng nhất do Sắc lệnh Chủ tịchnước Việt Nam, chuẩn cấp theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởngBộ Nội vụ; hạng nhì và hạng ba do Nghị định liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng chuẩncấp.

Điều thứ 3

Các chi tiết thi hành sẽ do cácBộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng ấn định.

Điều thứ 4

Các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòngchiểu Sắc lệnh thi hành.