SắC LệNH

SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

SỐ 65B-SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 83 ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập ViệnHuân chương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Xét cần tưởng lễ những người lao động trí óc và chân tay có côngvới cuộc kháng chiến kiến quốc;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trựcQuốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt ra "Huân chương Lao động" để tặngthưởng những người có thành tích đặc biệt trong mọi hoạt động bằng trí óc haychân tay.

Điều 2 : Huân chương lao động có ba hạng :

- Hạng nhất,

- Hạng nhì,

- Hạng ba,

Huân chương Lao động hạng nhất dosắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng, theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Lao động.

Huân chương Lao động hạng nhì vàhạng ba do nghị định Thủ tướng Chính phủ tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng BộLao động.

Điều 3 : Các chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Thủ tướngChính phủ ấn định.

Điều 4 : Phó Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.