SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 103-SL NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1949

CHỦTỊCH

NƯỚCVIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm1945 thành lập Bộ Canh nông,

Chiểu Sắc lệnh số 104-SLngày 1-1-1948 và Sắc lệnh số 9-SL ngày25-2-1949 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp Quốc gia,

Chiểu Sắc lệnh số 171-SL ngày 14 tháng 1 năm 1948 đặt nhà máyPhốt phát Nghệ an dưới chế độ doanh nghiệp quốc gia có tính chất công sở đặcbiệt,

Chiểu nghị quyết của Bộ trưởng Bộ Canh nông, Theo nghị quyết củaHội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay đặt Nhà máy phốt phát thành một doanh nghiệp quốcgia hoàn toàn với số vốn là năm triệu chín trăm nghìn đồng (5.900.000 đ).

Điều 2-Các ông Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.