SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 219 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Xét luật lệ về thuế Trước bạ và thuế giá phiếu hiện hành;

- Xét sự nhu cầu về kháng chiến;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội thoảthuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cho đến khi chiến tranh chínhthức kết liễu, sẽ thu thêm vào các thuế Trước bạ và các Giá phiếu một số báchphân phụ thu, gọi là "Phụ thu kháng chiến".

Điều 2

Phụ thu kháng chiến này ấn địnhlà Năm mươi phần trăm số thuế chính tang và bắt đầu thu từ ngày mồng 1 tháng 10năm 1948.

Các chứng thư chuyển dịch quyềnsở hữu hoặc quyền hưởng dụng bất động sản và tất cả các chứng thư khác phảitrước bạ trong một thời hận nhất định, nếu làm trước ngày 1 tháng 10 năm 1948sẽ được miễn số phụ thu kháng chiến nói trên, nhưng phải đem trước bạ trong hạnhai tháng kể từ ngày thi hành Sắc lệnh này.

Điều 3

Mỗi khi số thuế lẻ dưới 0,50đồng, sẽ tính tròn đủ 0,50.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắclệnh thi hành.