SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 3-SL NGÀY15 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦTỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu các luật lệ hiệnhành về thuế trực thu, nhất là Sắc lệnh số 36-SL ngày 6 tháng 5 năm 1949 đặt raQuỹ tham gia Kháng chiến;

- Chiểu tình thế đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thườngtrực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đặt quỹ Công lương để thay thế quỹ Tham gia Khángchiến.

Điều 2: Những người phải góp vào quỹ Công lương là nam nữcông dân từ 18 đến 55 tuổi, trừ những người ở vào các trường hợp được miễn ghiở Điều 3.

Điều 3: Không phải góp vào quỹ Công lương:

a) Những binh sĩ tại ngũ trongquân đội quốc gia Việt Nam bất cứ ở cấp nào;

b) Những công dân ở trong hàngngũ bộ đội địa phương;

c) Những quân nhân ở vào trườnghợp được hưởng hưu bổng thương tật do Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 quyđịnh;

d) Thân nhân những tử sĩ ở vàotrường hợp được hưởng tiền tuất do Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 quy định;

e) Những sinh viên và học sinhkhông có tài sản và phải sống dựa vào người khác;

f) Những người tàn tật, không kếsinh nhai và phải sống dựa vào người khác.

Điều 4: Quỹ Công lương được tính bằng thóc và ấn định mỗisuất là 10 ki-lô.

Điều 5: Trong những trường hợp tuyệt đối không có thóc đểnộp, có thể nộp tiền thay thóc. Những trường hợp này do nghị định liên Bộ nói ởĐiều 7 quy định.

Điều 6: Cách trừng phạt những người định tâm trốn tránh khônggóp quỹ ghi trong Điều 6 sắc lệnh số 36-SL ngày 6-5-1949 vẫn áp dụng vào quỹCông lương.

Điều 7: Một nghị định liên Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế,Tài chính sẽ định rõ thể thức thu thóc, dự trữ, sử dụng và kế toán số thóc thuđược cùng những điều kiện và thủ tục thi hành Điều 6 nói trên.

Điều 8: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế và Tài chínhchiểu Sắc lệnh thi hành.