SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 175 B/NC-PC NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1946

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhândân tại các thành phố và thị xã,

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhândân, tại các kỳ, tỉnh, huyện, xã,

Chiểu Sắc lệnh ngày 29-5-1946 cử ông Huỳnh Thúc Kháng xử lý côngviệc Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoảhiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt ra một "thẻ côngdân" cho tất cả các người Việt Nam bất luận đàn ông hay đàn bà tuổi từ 18trở lên.

Điều thứ 2

Thẻ công dân sẽ ghi tên, họ, chữđệm, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, tên bố mẹ, nguyên quán, trú quán, chứcnghiệp theo mẫu đính theo Sắc lệnh này.

Không bắt buộc phải ký hoặc dánảnh vào thẻ.

Người lĩnh thẻ phải nộp cho Uỷban phát thẻ một số tiền 0$50 là giá in thẻ.

Điều thứ 3

Thẻ sẽ do Uỷ ban Hành chính xã,thị xã hoặc Uỷ ban Thành phố nơi nguyên quán hay trú quán của người công dânphát, dấu và chữ ký của Uỷ ban đã phát thẻ.

Điều thứ 4

Uỷ ban Hành chính sẽ giữ mộtquyển sổ kê tổng số thẻ đã phát cho các thành phố, các thị xã và các tỉnh.

Uỷ ban hành chính tỉnh, thànhphố, thị xã phải giữ 1 quyển sổ kê tổng số thẻ đã phát cho các xã, khu phố.

Uỷ ban hành chính nơi phát thẻphải giữ một quyển sổ kê danh sách những người lĩnh thẻ.

Điều thứ 5

Khi mất thẻ công dân phải trìnhty Công an nơi mất và báo cho Uỷ ban hành chính nơi đã phát thẻ. Người công dânấy có thể xin lĩnh thẻ khác tại Uỷ ban hành chính nơi phát thẻ đã mất và cũngphải nộp số tiền như trên. Khi phát thẻ mới này, thì Uỷ ban sẽ đề rõ là"Bản sao" Khi thẻ hư nát cũng có thể xin được bản sao do Uỷ ban hànhchính đã phát thẻ trước phát cho bản sao này cũng phải giả tiền như trên.

Những người dùng thẻ người kháchay cho người khác mượn thẻ sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến một năm và phạt tiềntừ 10$ đến 300$ hoặc một trong hai thứ phạt ấy.

Điều thứ 6

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởngBộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.