SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 68-SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét nhu cầu công việc;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Liên bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Vănphòng các Bộ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay lập Ban Kinh tế Chính phủ.

Điều 2: Ban Kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, khởithảo để đệ trình Chính phủ những đề án về chính sách chương trình, kế hoạchkinh tế hoặc những vấn đề quan trọng về kinh tế.

Điều 3: Thành phần Ban kinh tế Chính phủ ấn định như sau:

- Thủ tướng Chính phủ hay Phó Thủtướng: Chủ tịch;

- Bộ trưởng và Thủ trưởng các Bộ:

+ Kinh tế,

+ Canh nông,

+ Giao thông Công chính,

+ Lao động,

+ Tài chính,

- Bộ trưởng hay Thủ trưởng BộQuốc phòng;

- Một đại diện Mặt trận;

- Một đại diện Tổng Liên đoàn Laođộng;

- Một đại diện Hội Nông dân cứuquốc.

Điều 4: Các đại diện Mặt trận, Tổng Liên đoàn Lao động, HộiNông dân cứu quốc sẽ do sắc lệnh cũ, theo đề nghị của các đoàn thể nói trên.

Điều 5: Giúp việc Ban Kinh tế Chính phủ có một Thư ký.

Điều 6: Ban Kinh tế Chính phủ thay Hội nghị Liên bộ Kinh tếthành lập do quyết nghị Hội đồng Chính phủ tháng 3 năm 1949.

Điều 7: Các ông Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ Kinhtế, Canh nông, Giao thông Công chính, Lao động, Tài chính và Quốc phòng chiểusắc lệnh thi hành.