SẮCLỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 30-SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thôngCông chính;

Chiểu theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ chuyển sang Bộ Giaothông Công chính cơ quan Vô tuyến điện hành chính của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nha Bưu chính thuộc Bộ Giao thôngCông chính nay đổi tên là Nha Bưu điện - Vô tuyến điện.

Điều 2

Nha Bưu điện - Vô tuyến điện domột Giám đốc và, tuỳ theo nhu cầu công tác, một hay hai Phó Giám đốc điềukhiển.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Côngchính sẽ ra nghị định tổ chức các cơ quan Bưu điện và Vô tuyến điện Trung ươngvà địa phương.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Côngchính chiểu sắc lệnh thi hành.